Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 MAAGDOM

ul. Parkowa 6

71-600 Szczecin

  

NIP 852-239-06-36

REGON 321003613

 

tel./fax 91/488-17-82

email: biuro@maagdom.pl

 

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

MAAGDOM w ramach dzia­łal­no­ści reali­zu­je nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nienie spraw­nego ich funk­cjo­no­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

Obok zarzą­dza­nia i administrowania nie­ru­cho­mo­ściami, ofe­ru­jemy rów­nież wyod­ręb­nioną obsługę finan­sową skie­ro­waną do firm dewe­lo­per­skich, zarzą­dów i Wspól­not Miesz­ka­nio­wych samo­dziel­nie zarzą­dza­ją­cych nie­ru­cho­mo­ścią oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawcy.

 

Firma nasza współpracuje z fachowcami wybranych dziedzin niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług zarządzania (osoby posiadające uprawnienia budowlane, prawnicy, księgowi, firmy windykacyjne, firmy informatyczne, eksperci budowlani, itp.). Dzięki wykwalifikowanej kadrze pomagamy naszym Klientom fachowo rozwiązywać wszelkie problemy dotyczące ich nieruchomości. Oferujemy doradztwo oraz składanie propozycji czerpania uzasadnionych korzyści na bazie zarządzanej/administrowanej nieruchomości, a w szczególności wykonywanie działań zgodnych z oczekiwaniami właścicieli.

Firma posiada oprogramowanie pozwalające w każdym czasie monitorować przepływ finansowy Wspólnoty. Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków Wspólnot. Każda Wspólnota ewidencjonowana jest jako oddzielny podmiot gospodarczy stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości. 

Rozliczenia dokonywane są co miesiąc, co pozwala na bieżąco śledzić przepływy pieniężne we Wspólnocie i uniknąć niedoszacowanego budżetu. W swojej ofercie firma  posiada również rozliczanie mediów i innych składników kosztów , które mogą być rozliczane za wybrane przez Państwa przedziały czasowe.

Usługi konserwacyjne świadczone są przez współpracujące z nami firmy w zależności od potrzeb. Prace zlecane są na podstawie Państwa zgłoszeń oraz własnych obserwacji. Umowa o administrowanie przewiduje możliwość wprowadzenia limitu kwoty zlecenia, przy którym konieczna jest zgoda zarządu Wspólnoty na wykonanie prac. 

Dla Wspólnot zarządzanych/administrowanych przez MAAGDOM  firmy świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości są w stanie dostosować się do Państwa wymagań i na bieżąco reagować na Państwa potrzeby. Wykonawcy zapewniają bezpośredni kontakt poprzez  „telefon interwencyjny”.

W sytuacjach nieprzewidzianych, w godzinach nocnych, soboty i niedziele oraz święta do Państwa dyspozycji jest pogotowie techniczne.

Współpracujemy również z bankami specjalizującymi się w udzielaniu kredytów inwestycyjnych i termomodernizacyjnych, na dogodnych warunkach zarówno oprocentowania, jak i sposobu spłaty zaciągniętych przez Wspólnoty zobowiązań.

Podstawą do wszel­kich naszych dzia­łań na rzecz Wspól­not są uchwały wła­ści­cieli lokali, prze­pisy prawa jak Ustawa o wła­sno­ści lokali, Prawo budow­lane i inne okre­śla­jące prawa i obo­wiązki wyni­ka­jące z posia­da­nia nieruchomości.

Naszym prio­ry­te­tem jest, aby wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści były zawsze rze­telne, uczciwe i jawne. Nie narzu­camy goto­wych roz­wią­zań ani firm świad­czą­cych usługi na rzecz danej Wspól­noty, lecz przy aktyw­nym udziale zarządu reali­zu­jemy wybrane, opty­malne dla danej Wspólnoty zada­nia, ponie­waż jeste­śmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy.

Pracownicy naszej firmy posia­dają licen­cje zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści nadane przez Ministra Infrastruktury.

Zapraszamy do bez­po­śred­niego spo­tka­nia, pod­czas któ­rego byłaby moż­li­wość peł­niej­szego przed­sta­wie­nia naszej oferty, a z dru­giej strony do pozna­nia Państwa ocze­ki­wań wobec zarządcy / admi­ni­stra­tora budynku.

 

Zapraszamy do współpracy!