Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nie jesteś zadowolony 
ze swojego zarządcy?

Możemy przejąć protokolarnie nieruchomość. W początkowej fazie współpracy sprawdzamy wszelkie umowy dotyczące obsługi nieruchomości, stan prawny i faktyczny, wykaz lokali, ich właścicieli oraz najemców, czyli weryfikujemy i opiniujemy dokumentację:

- techniczną budynku

- administracyjną

- eksploatacyjną

- finansową

- księgową.

Przejmujemy także sprawy, które zostały rozpoczęte, ale nie zakończone do dnia przekazania nieruchomości.

Szanowni Państwo! 

W ramach czynności zarządzania/administrowania przedstawiamy pakiet oparty na właściwych przepisach oraz doświadczeniu:

 

 • dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem założonego rachunku bankowego,
 • zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli zgodnie z wymogami Ustawy o własności lokali    oraz zapewnienie miejsca do przeprowadzenia tych spotkań,
 • przygotowywanie uchwał i innych aktów prawnych,
 • występowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej do urzędów administracji publicznej w sprawach jej dotyczących ,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości wspólnej,
 • zapewnienie obsługi prawnej oraz reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej (koszty zastępstwa procesowego obciążają nieruchomość wspólną) oraz dochodzenie zwrotu kosztów od drugiej strony,
 • wykonywanie  na wniosek właścicieli czynności przewidzianych prawem w zakresie udostępniania dokumentów Wspólnocie,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej na zasadach określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie planów gospodarczych w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości finansowe Wspólnoty,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów Wspólnoty,
 • dokonywanie analiz ekonomicznych i proponowanie działań mających na celu minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • regulowanie w terminie zobowiązań finansowych do wysokości środków znajdujących się na koncie Wspólnoty,
 • zawieranie umów i nadzór nad ich wykonaniem w zakresie właściwego funkcjonowania nieruchomości (dostawy mediów, usługi remontowe, konserwacyjne, kominiarskie, utrzymanie czystości i porządku, wywóz tzw. gabarytów, usługi konserwacyjne dotyczące anten zbiorczych, domofonów, wind, itp.),
 • inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników, ochronę przed zniszczeniem i dewastacją. Współpraca z policją, strażą miejską i innymi formacjami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, osób i mienia nieruchomości wspólnej,
 • działanie na rzecz powiększenia dochodów Wspólnoty poprzez m.in. wynajem części nieruchomości, dzierżawę powierzchni pod reklamę (za zgodą Wspólnoty) oraz zakładanie lokat terminowych z nadwyżek finansowych,
 • monitorowanie i analiza kosztów c.o., c.w., z.w., ścieków, wywozu śmieci i gabarytów w nieruchomości, prowadzenie ewidencji mierników indywidualnych,
 • zawiadamianie o wszelkich zmianach zaliczek wynikających ze zmiany cen usług oraz o dokonanych rozliczeniach,
 • windykowanie opłat od właścicieli oraz należności od kontrahentów z tytułu pożytków Wspólnoty (koszty windykacji obciążają dłużników),
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • opiniowanie, przedkładanie i przechowywanie dokumentacji kosztorysowej,
 • weryfikowanie dokumentacji technicznej dotyczącej poszczególnych lokali i pomieszczeń w związku z naruszeniem części wspólnych nieruchomości (zmiany sposobu ogrzewania, zmiany konstrukcyjne wewnątrz lokalu, adaptacje, itp.).

Jesteśmy przekonani, że informacje, które Państwu zostały przedstawione zachęcą do nawiązania współpracy co z kolei umożliwi w praktyce wykazanie profesjonalnego charakteru firmy.